Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PaedDr.K. Volčková Slavíková, Vyt.Atel. IČ 46443983 se sídlem Vodarenská 11 080 01 Prešov (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Vodarenská 11 080 01 Prešov

email: shop@market.sk

telefon: (+421) 0903 040 562

Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho nebo více faktorů specifických fyzickou, fyziologickou, genetické, mentální, ekonomickou, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné k plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. Čl. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Čl. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. Čl. 1 písm. a) GDPR v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, čili jí ze strany správce plnit ,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému/individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle .... let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle Čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR a

právo na přenosnost údajů podle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna přiměřená technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného/šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen pověřené