Podmínky ochrany oBedingungen des Schutzes personenbezogener Daten

I. Grundlegende Bestimmungen

Der Verantwortliche für personenbezogene Daten gemäß Art. Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr („DSGVO“) ist PaedDr. K. Volčková Sláviková, Vyt.Atel. IČ 46443983 mit Sitz in Vodarenská 11 080 01 Prešov (im Folgenden als „Verwalter“ bezeichnet).

Admin-Kontaktdaten sind

Adresse: Vodarenská 11 080 01 Prešov

E-Mail: shop@market.sk

Telefon: (+421) 0903 040 562

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person; eine identifizierbare natürliche Person ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer bestimmten Kennung wie Name, Identifikationsnummer, Standortdaten, Netzwerkkennung oder einem oder mehreren Faktoren, die für eine physische, physiologische, genetische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität dieser natürlichen Person.

Der Administrator hat keinen Datenschutzbeauftragten ernannt.

II. Quellen und Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten

Der Administrator verarbeitet die personenbezogenen Daten, die Sie ihm zur Verfügung gestellt haben, oder die personenbezogenen Daten, die der Administrator aufgrund der Erfüllung Ihrer Bestellung erhalten hat.

Der Administrator verarbeitet Ihre Identifikations- und Kontaktdaten sowie die für die Vertragserfüllung erforderlichen Daten.

III. Rechtlicher Grund und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Der rechtliche Grund für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist

Erfüllung des Vertrages zwischen Ihnen und dem Administrator gemäß Art. 6 par. 1 Buchstabe b) DSGVO,

das berechtigte Interesse des Administrators an der Bereitstellung von Direktmarketing (insbesondere zum Versenden von Geschäftsmitteilungen und Newslettern) gemäß Art. 6 par. 1 Buchstabe f) DSGVO,

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung (insbesondere zur Zusendung von Geschäftsmitteilungen und Newslettern) gem. 6 par. 1 Buchstabe (a) DSGVO bei Nichtbestellung von Waren oder Dienstleistungen.

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ist

Bearbeitung Ihrer Bestellung und Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Verwalter; Für die Bestellung werden personenbezogene Daten benötigt, die für die erfolgreiche Abwicklung der Bestellung erforderlich sind (Name und Anschrift, Kontaktdaten), die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist eine notwendige Voraussetzung für den Abschluss und die Erfüllung des Vertrages, ohne die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist dies nicht möglich um den Vertrag abzuschließen, dh der Verwalter, um ihn zu erfüllen,

Versenden von Geschäftsankündigungen und Ausführen anderer Marketingaktivitäten.

 

Es findet keine automatische / individuelle Entscheidungsfindung durch den Administrator im Sinne von Art. 22 DSGVO. Sie haben dieser Verarbeitung ausdrücklich zugestimmt.

 

IV. Datenaufbewahrungsfrist

Der Administrator speichert personenbezogene Daten

für die Zeit, die für die Ausübung von Rechten und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Verwalter und die Ausübung von Ansprüchen aus diesen Vertragsverhältnissen erforderlich ist (für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Beendigung des Vertragsverhältnisses).

solange die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken widerrufen wird, für maximal .... Jahre, wenn die personenbezogenen Daten auf Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten löscht der Administrator die personenbezogenen Daten.

V. Empfänger personenbezogener Daten (Subunternehmer des Verantwortlichen)

Empfänger personenbezogener Daten sind natürliche Personen

an der Lieferung von Waren / Dienstleistungen / Ausführung von Zahlungen im Rahmen des Vertrags beteiligt sind,

Bereitstellung von E-Shop-Betriebsdiensten und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem E-Shop-Betrieb,

Bereitstellung von Marketingdienstleistungen.

Der Verantwortliche beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten in ein Drittland (Nicht-EU-Land) oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Betriebene Dienstleistungen, Bereitstellung von Marketing- und Supportdiensten

Google Analytics – Zeichnet Cookies und die Webnutzung auf

Google Adwords – zeichnet Cookies und die Nutzung des Internets auf

Google Käufe - Überprüfungsanfrage, zeichnet E-Mail auf, wenn Sie im Bestellvorgang zustimmen

Heureka – zeichnet Kauf-Conversions und E-Mail für „Verifiziert durch Kunden“ auf

VI. Deine Rechte

Unter den Voraussetzungen der DSGVO haben Sie

das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO,

das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten gemäß Art. 16 DSGVO oder Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO.

das Recht auf Löschung personenbezogener Daten gemäß Art. 17 DSGVO.

das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO a

das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. 20 DSGVO.

das Recht, die Zustimmung zur Verarbeitung schriftlich oder elektronisch an die Adresse oder E-Mail des in Art. III dieser Bedingungen. Die Einwilligung können Sie jederzeit in Ihrem eigenen Kundenkonto widerrufen.

Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie glauben, dass Ihr Recht auf Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde.

VII. Bedingungen der Sicherheit personenbezogener Daten

Der Verantwortliche erklärt, dass er alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, um personenbezogene Daten zu sichern.

Der Administrator hat technische Maßnahmen zur Sicherung von Datenspeichern und persönlichen Datenspeichern in Papierform getroffen, insbesondere sicherer / verschlüsselter Webzugriff, Verschlüsselung von Kundenpasswörtern in der Datenbank, regelmäßige Systemaktualisierungen, regelmäßige Systemsicherungen.

Der Administrator erklärt, dass nur autorisierte Personen Zugang zu personenbezogenen Daten habensobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ……. IČ ……se sídlem….. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:

Email:

Telefon:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.